Category Archives: ಇತರೆ…

ಅಂದು ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ಮೋದಿ


ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಂದು ಬರಿದೇ ಗೊಣಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾವಂತರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ದಶಕಗಳ ವಂಶಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ರೋಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತುವರ್ಷಗಳಲ್ಲಂತೂ ಸಾಲುಸಾಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೌನಿಗಳಾಗದ ನಾಯಕರನ್ನೂ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡದೇ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತೀಯತೆ ತೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಮುಗ್ಧರಾಗುಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಂದು ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿಸಲು ಗಾಂಧಿ, ಇಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯುವಜನರು ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿಮತ ಭಿನ್ನಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೋದಿಯವರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯೇನಲ್ಲ… ಈಗ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಬಡಜನಧನ ಯೋಜನೆ. ಈ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಅಜ್ಞಾನ, ಅನಕ್ಷರತೆ ಹಾಗೂ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನೆ.

Advertisements

Faculty and Morality


This is received from what’s up…

 

“Why Lord Thirumala Venkateshwara is rich in the World?

I have given my Answer below  to this foolishness of funnying faculty….

Today, we had special training at Hotel Citadel, Anand Rao Circle, Bengaluru.  It was whole day training about Fundamentals of Sales Profession.  It was almost at the end of the Training, trainer was summing up for the day.  He said, “We are done with the training programme for the day.  Before winding up, let me share something. You all know about Lord Thirumala Venkateshwara right?” The Audience unanimously said, “Yes”.  “He is richest God in the World”, Trainer continued, “Do you know why he is Rich?  We know different Lord Venkateshwara at different places.  We have one at Devagiri, in Banashankari Bengaluru.  And, we have more such Lord Venkateshwara temples around city and different places.  But, they are not so rich. Only Thirumala Venkateshwara is Rich… Why?

Funny answers came from the audience… Some said, ‘it is branch office – that is head office…!’ Other said, ‘His marketing is good’… and some more similar to that, which was not accepted by Trainer, saying “All the places God same, but they are not reporting to Thirumala as if in HO – Branch office cases.  Both are accounted individually.  So, why the difference in earnings? Why Thirumala Venkateshwara earns more than any other Venkateshwara?”

Now, there was no answer from audience.  Our Trainer continued, “As per my opinion, the reason is very simple.  Both Gods do same job – of meeting people and blessing them.  But, do you know when Thirumala Venkateshwara sleeps..? It is at between 12.00 – 1.00 AM every day.  And then, he wakes up at 2 AM.  All other Venkateshwaras sleep at 9.00 – 10.00 PM and wakes up at 6.00 AM.  In between afternoon 12.30 to 4.00 PM again they sleep.  But, it is only Thirumala Venkateshwara, who works for more than 20 hours…and daily…!! And that’s why he makes lot of money.  So, he is Rich across the world”.

Now, if you need to be successful in your profession, think of Lord Thirumala Venkateshwara –

****** ×××××. ******
My Answer
I have written  innovative book,
“Sri Tirumaleshana Trigunathmaka prapancha” about Tirumalesha Sri Venkateshwara finding contemporary human values, this is my answer,

That trainer doesn’t know what is the virtuous relality of God. He may just saying ridiculously about God to laugh trainees or misguiding them.
In fact God Sri Venkatesha  knows  money minded people of Kaliyuga,  mostly run behind money and work hrs. together for the sake of money only, without discipline and even not caring Health.

Therefore, God replied clearly about money in his Venkatesha puranam, through Lakshmi and Kubera (not  just clear His debt of mariage expenses to Kubera).

It is well-known thousands of devotees who rush to take  Darshanam of Sri Venkateshwara made Him to give 20 hrs. Darahanam daily,  that means not for making  money Sri Venkateswara giving Darshanam. Because of of His manhood and wondrous divine services richers are  putting their  money to His  Hundi  and some devotees putting their hard  earned money  to  Hundi(Which is being used to give good facilities to pilgrims).

When Good Teachers thinks this positively  says, God is empowered with Sattvaguna which is  one among the Triattributes of this world. (Others are Rajasa and Tamasa). In this Triattributes world  people are  always flexible in between these  three gunas and Only Sattvaguna  prevails forever to men who work hard sincerely. It is better to know if you are  Sattvik, heartily good  and sevice minded  skilled worker, working with dedication without counting  hrs.  money will follow you deffinetly. The above said teacher should know this truth and correct himself otherwise he himself becomes ridiculous.

Moral: Faculty should never be ridiculous.
Simply working 20 hrs daily without discipline he will fell ill. 

Without Selfknowlede and dedication to work hard in the internet of public service  and working  in the self-interest of making money only  is of no use. He will living  died for money only.

 

ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ


ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದರೆ ಬಹಿರಂಗಶುದ್ಧಿಯಲಿ ಉಚ್ಛಾರವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದ್ವಿವಿಚಾರವೆನಿಸುವುದು ಕಲ್ಮಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಲಿ ವಿಗಡವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವಜ್ಞೆಗೀಡಾಗುವುದು. *** ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನದಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಳ…

Source: ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ

ಕೆಲವು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು (Some Negative questions and answers)


ಪ್ರಶ್ನೆ:-

ಯಾರು ಹಿತವರು ನಿನಗೆ
ಸ್ನೇಹಿತರೋ ಹೆತ್ತವರೋ
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೋ ಬಂಧುಗಳೋ
ಪ್ರೇಯಸಿಯೋ/ಪ್ರಿಯಕರನೋ
ಹೆಂಡತಿಯೋ/ಗಂಡನೋ
ಧಾರಿಣಿಯೋ ಬಲು ಧನದ ಸಿರಿಯೋ???

ಉತ್ತರ:-

ಬಲುಧನದ ಸಿರಿಯೇ ಸುಖವು
ಸ್ನೇಹವೇ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಖುಷಿಯೋ
ಮದುವೆಯೋ ಬಂಧನವು
ಹೆಂಡತಿ/ಗಂಡನೇ ನಿತ್ಯ ಹಿತವೋ
ಮಕ್ಕಳೋ ಅವರ ಓದೋ ಹೊರೆಯೋ
ಹೆತ್ತವರೋ ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳು
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನಿರರ್ಥಕವೋ ವಿಚ್ಛೇದನವು
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೋ ಬಂಧುಗಳೋ
ಯಾರೂ ಹೊಣೆಯಾಗದಿಹರು.

ನಿರುತ್ತರ:-

ಧಾರಿಣಿಯೇ ನಿಷ್ಕರುಣಿಯು
ಸಿರಿಸುಖವೇ ಹಿಂಸೆಯೋ
ಒಂಟಿತನವೇ ಶತ್ರುವು 
ರೋಗವೇ ನರಕವೋ
ಋಣವೇ ಘಾತಕವು
ಬದುಕೇ ಪಾತಕವು
ಸಾವೇ ಪೈಶಾಚಿಕವೋ

ಷರಾ:

ಋಣಾತ್ಮಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಜೀವಿತದುದ್ದಕೂ
ದೈವನಿಷ್ಠೆ-ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಕರ್ಮಗೇಡಿತನದ
ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳ ತಿಕ್ಕಲುತನಗಳೇ ಆಗಿ ಕಾಡುವುವು

ಧರ್ಮ ಕರ್ಮದ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ


ಯಾವು ದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ,ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದ್ಯೆ,ಪದವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು, ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. ಅಂದರೆ,ಸಂವಿಧಾನವೂ ಉಳಿಯಲಾರದು. ರಾಜಕೀಯದ ಕ್ಷುದ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಧನದುರಾಸೆ,ದುಡ್ಡುಮಾಡುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೂ ಕರೋಡ್ ಪತಿಗಳಾಗುವುದು. ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂತ ಗೌಪ್ಯ ಕರಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೂಡಿಡುವುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳು.

ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕಾಯಿದೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದರೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೇ ಆತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಹಾ ಪಾತಕಿ ಎಂದು ತಿಳಿದರೂ, Circumstantial evidences, Witnesses ಅಂತಲೋ ಮತ್ತೇನೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಬೇಕೆಂತಲೂ ಅವನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ವರುಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ರಾಜಭೋಗ ಕಾಣುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರೆ, ಆಶ್ಚಯವೇನಿಲ್ಲ…
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲಕಾರಣ, ದೇವರು ಧರ್ಮದ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ವಿಶ್ವಮಾನವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು.
ಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ, ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳೂ,ಅಷ್ಟೇಕ ಇದೀಗ ಅಕಡೆಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಾಹಿತಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲೂ, ಸಿನಿ ಸೂಪರ್ ಕಲಾವಿದರು(ಇವರು ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಧರೆಗಿಳಿಸಿದವರು ಕಣ್ರೀ!ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಮುಗ್ಧ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು= ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವರು!!
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೇಗಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮನಮೋಹಕ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೇ ಕಳಂಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ವಿರಳವಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಕನ್ಯೆಯರು ಸಭ್ಯ ಗೃಹಿಣಿಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಭ್ಯ ಹುಡುಗರೂ ಗೃಹಸ್ಥರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ನೇಹಿತರೇ,
ಕೇಟ್ಟದ್ದೆಂಬುದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ..?
ಹಿಂದೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇತ್ತು; ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಷವೆಂದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ದೃದ್ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವು ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣವೆಂಬ ಗುಣತ್ರಯಗಳು.{ಗೀತೆ ಅ.14]
ಈ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರಜಸ್ಸಿನ ರೋಷ, ಆವೇಶ, ಕ್ರೋಧ, ಸೇಡು, ಧನಲಾಲಸೆ,
ತಮಸ್ಸಿನ ಅತಿಬೋಗಲಾಲಸೆ, ಹಿಂಸೆ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸು ಇವೆರಡು ಗುಣಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗುವುದೂ ಮನುಷ್ಯನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ..?
ಅದಕ್ಕೇ ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಪ್ರಪಂಚದ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಹುಚ್ಟು ಸೆಳೆತ ಬಿಟ್ಟು ಹಿತಮಿತವರಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ಮಯೋಗ ಧ್ಯಾನಯೋಗ ಹೇಳುವುದು ಇದನ್ನೇ ಸ್ನೇಹಿತರೇ..
ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರೀಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲ ರಜೋ, ತಮೋಗುಣಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗುವವರೇ ಹೇಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಟ್ಯಾಬ್, ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಗಳ ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ದುರುಪಯೋಗವೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಾಗಲಾರದು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನ್ಯಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮದ ಅಂಜಿಕೆ ಇರಬೇಕು
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಮತೀಯಧರ್ಮದವರೂ ನಂಭಿಕೊಂಡಿರು ದೇವರು ಎಂಬ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯ
ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಚಿಂತನ ಶೀಲರಾಗಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರಗಳೂ ದೈವ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ನಿಂದನೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರೀಸಬೇಕು.
ನಗುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲವೇ…? ನಗುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ.. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಲೇ ಬೇಕಾದುದದ್ದು.
ಅರಬ್ ದೇಶ, ಅಮೇರಿಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಪಾರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕ್ಚಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕು.
ದೈವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಕರ್ಮದ ಅಂಜಿಕೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲದೇ ದೇವರು ದೇವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೀನವಾಗತೊಡಗಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳೂ ನಿಲ್ಲಲಾರದೇ ಹೋಗುವುವು
ನಿರಪರಾಧಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬದುಕು ಭವಿಷ್ಯವೇ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೇಗಳಾಗುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲವೇ..?
ನೋಡಿ, ಇವನೇನು ಮಹಾದೈವ ಭಕ್ತನೆನ್ನದಿರಿ. ಈ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಇದನ್ನೇ ರಜೋ ಗುಣ ತಮೋಗುಣ ವಶರಾಗಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಹಾಳಾಗದಿರಿ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲು ತ್ರಿಗುಣಗಳಿವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃ ಸತ್ವ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯರಾಗಿ ಸಭ್ಯಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಕೆಳವರ್ಗದವರನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸಿರಿಗೆರೆ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಅಂಕಣ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ “ವಿದ್ಯೆ ಬಂತು ಬುದ್ಧಿ ಹೋಯ್ತು …ಢುಂ ಢುಂ ಎನ್ನುವಂತಾಗಬಾರದು. ಪ್ರಪಂಚದ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ತತ್ವವೆಂದರೆ-ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ರಜಸ್ಸಿಗೆ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ವಶರಾಗುವವರೇ ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತಾರೆ; ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಪರಮ ಸುಖಿಗಳಂತೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ದೈವ ನಂಬಿಕೆ ಧರ್ಮದ ಅಂಜಿಕೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ನೂರಾನೆಯ ಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನುಭವವೇದ್ಯ ಮಾತು. ಸತ್ಸಂಗ ಬೆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೂವಿರಿ.
ದೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರೆ ಆಗುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ದುಡ್ಡು ಚೆಲ್ಲದಿರಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಅಂಜಿಕೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ
ಕೇಳಿದ ನೀತಿ ಕರ್ಮವಾದರೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಧರ್ವವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೋಚನೀಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೈವ ನಂಬಿಕೆ ಧರ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒತ್ತುಕೊಡುವ ಕಾನೂ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೇ ಕಾಯಿಯೇ ಆಗಿರುವುದು. ಸಂವಿಧಾನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಗಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯಸ್ಥರಿಂದ ಅಧಿಕರಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಪ್ರಾಸಿವರೆಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಘೋರ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದೂ, ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದೇ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿ.ವಿ.ಚಾನೆಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವೇ ವೈಭವೀಕರಣವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ಧರ್ಮ ನಿಂದನೆ ದೈವನಿಂದನೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲವೇ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಜನಾರಣ್ಯದ ಮನುಷ್ಯಮೃಗಗಳ ನಡುವೆ ಬದುಕುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ..?
ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಕುರಾನ್,ಬೈಬಲ್ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಲ ಕಡತದ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಾಗಬೇಕು. ಆದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

Continue reading ಧರ್ಮ ಕರ್ಮದ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ

ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ದೈವನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಂದನೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ


Source: ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ದೈವನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಂದನೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ

ವಿಲಕ್ಷಣ ದಾರ್ಶನಿಕ ಯೂ.ಜಿ,ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ(ಯೂಜಿ)


ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥವೇಕಿರಬೇಕು?
ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಈ ಗೊಂದಲದ ಗುರು ಬಟ್ಟೆ ಏಕೆ ಧರಿಸಿ ಬದುಕಿದ..?

ನಿಲುಮೆ

-ಡಾ| ಜ್ಞಾನದೇವ್ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು

ತನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ೦ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲವೆ೦ದು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಬದುಕುವ೦ಥದು ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆ೦ದು ಸಾರಿಕೊ೦ಡೇ ಜಗತ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿ೦ತಕರಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ವರ್ಣರ೦ಜಿತ ದಾರ್ಶನಿಕ ಚಿ೦ತಕ ಉಪ್ಪಾಲೂರಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ.ಯೂಜಿಯೆ೦ದೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯ೦ತ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಬ್ಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ವಿಲಕ್ಷಣ ದಾರ್ಶನಿಕನೆ೦ದೋ ಅಥವಾ ಗುರುವೆ೦ತಲೋ ಆತನನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುವೆ೦ದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು, ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಸ೦ಘ ಸ೦ಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಖಡಾಖ೦ಡಿತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ಗುರುಗಳು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಜ್ಞಾನ, ಆಲೋಚನೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದ್ಯಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕದೆಯೇ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಮೂಡಲಾರದು ಎ೦ದು ಗಾಢವಾಗಿ ನ೦ಬಿದವ ಯೂಜಿ. ಅದೊ೦ದು ಕ್ರಾ೦ತಿಕಾರಕ ಅಥವಾ ಚಿ೦ತನೆಯ ನವ ಆಯಾಮದ ಹರಿಕಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯೂಜಿ ಎ೦ದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ತನ್ನ ಖಾರವಾದ, ರ್‍ಯಾಡಿಕಲ್ ಚಿ೦ತನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ. ತನ್ನ ಬಳಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಪೂರಾ ನಗ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈತನ ಬೋಧೆಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಅದೊ೦ದು ಭಾರೀ ಶಾಕ್. ಆದರೂ ಈತನ ಬೋಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ, ಹೀಗಳೆದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒ೦ದು ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಒಳಪದರಗಳೂ(Insights) ಅವಿತಿವೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ್ದದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ವಿಲಕ್ಷಣ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಮನಸೋತವರೂ, ಹುಚ್ಚರಾದವರೂ ಸಾವಿರಾರು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ೦ಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ದ೦ಗುಬಡಿಸಿ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಸ್ತಿಕವಾದಿ ನಿಹಿಲಿಸ್ಟರಿಗೆ, ಸ್ವೆಚ್ಚಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮವಿರೋದಿಗಳಿಗೆ ಯೂಜಿ ಒಬ್ಬ ಪರಮಗುರುವಾಗಿ, ಮೆಸ್ಸಯ್ಯಾಅಗಿ, ಅಪ್ತನಾಗಿ ಕ೦ಡರೆ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ. ಹಲವರು ಈತನನ್ನು ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ಗುರು…

View original post 960 more words

ಸತ್ಯ ಹೇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸತ್ತಂತೆಯೇ… ಇವನೇನ್ ಮಹಾ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನೋ…


ಸತ್ಯ ಹೇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸತ್ತಂತೆಯೇ… ಇವನೇನ್ ಮಹಾ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಮರಿಮಗ ಕಣಯ್ಯ…. ಎಂಬೋ ಜನಜನಿತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಾ, ಹಾಗಾದರೆ, ಸತ್ಯ ಹೇಳುವವರು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಂತರು ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರೀಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ.?

ನ್ಯಾಯವಾಗಿಯೇ ದುಡಿದು ಉನ್ನತಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾದರವರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ…?  ಹಾಗಾದರೆ, ಹಾಗೇಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೇಂತಿರಾ…. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮಸ್ವು ಇವು ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದ್ದರೂ  ಬಹುತೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ರಜೋ ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿರುವುದೂ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೂರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡು ವರ್ಗದ ಜನರು ರೋಶಾವೇಶದಿಂದಲೋ, ಕ್ರೋಧದಿಂದಲೋ , ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹತಾಶೆಯಿಂದಲೋ  ಕ್ರುದ್ಧರಾಗಿ ನಿರ್ದಯಿಗಳಾಗಿ ಮಾನವಿಯತೇ ಇಲ್ದೇ ರಕ್ಕಸರಂತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಎಲ್ಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸತ್ಯವಂತರಿಗಿದು ಕಾಲವಲ್ಲ… ಎಂದರಷ್ಟೇ ಹರಿದಾಸರು. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ ಬಾರದಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಸತ್ವಗುಣ ವರ್ಗದ ಜನ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಭ್ಯಜೀವನ ನಡೆಸುವವ ರೂ ಹಾಗೂ ಸಂತರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆಲ್ಲಾ  ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆಯಲ್ಲ!  ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಡುಕಿನ ಸೋಗಿನ ಥಳುಕಿನ ಹುಳುಕಿನ ಪ್ರಪಂಚವಿದೆನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಿರಾ…?

ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕತೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಜ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾ ಧರ್ಮಬೀರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೇ ಎಂದೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದವನಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾತುಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರೆಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನೆಂದೇ ಹೆಸರಾದವನು. ಅವನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಈ ರಾಜಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯಪರಾಯಣನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ,  ಒಂದು ಬಲು ಎತ್ತರದ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಜಾನು ಬಾಹುವೊಬ್ಬನು ನಿಂತು ಒಂದು ಕವಡೆಯನ್ನು ಎಸೆದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೋ ಅಷ್ಟು ಮುತ್ತುರತ್ನ ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಿನರಾಶಿಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.  ಅಂದು ರಾಜಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊನ್ನಿನ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ಎದುರಿಗೆ ಸುರಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. [ ಉದಾ:ತಿರುವಾಂಕೂರು(ತಿರುವಂಡ್ರಮ್)ನ ಅನಂತ ಶಯನ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇಗುಲದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶವೆಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ].
ಆದರೇನು! ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕೊಡುಗೈಗೆ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರನೂ ಕೂಡ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಮತ್ತೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಬಿಡಬಾರದೆಂದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೂಡಿ, “ರಾಜಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟುಕೋ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡುವೆಯಂತೆ” ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.

ಆಗಿನ ಕಾಲವೋ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ. ರಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಪಃಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.  ಆದಕಾರಣ, ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಕೋರಿಕೆಗೆ ರಾಜಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಮಂತ್ರಿ ಇದು ತರವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಯಾರು ಬಲ್ಲರು? ಕ್ಷಾಮ ಡಾಮರಗಳೋ ಏನೋ… ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ,ಆಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಹೊನ್ನಿನ ರಾಶಿಯನ್ನು  ಕೊಟ್ಟು ಋಣ ತೀರಿಸಿಕೋ ಮಹಾರಾಜಾ ಎಂದೂ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಹದಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾರೆನೆಂದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ.
ಮುಂದಿನ ರಾಜಾಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಆತನ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ….!
 
ಆ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಬದಲಾಗುವುದ್ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಹೇಗೇಂತಿರಾ….?

ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ರಾಜಾಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿವರ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನೇ  ಪಾಲಿಸಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಕತೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲವೇ..?  ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವುಗಳು ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಾಗುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ದುಃಖಿಗಳಾಗುವ ಸಂದರ್ಭವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಂದರೆ,  ‘ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಲೋಗರುಂಡಂತೆ ಸಾಲಿಗನು ಬಂದದ್ದು ಎಳೆವಾಗ ಕಿಬ್ಬದಿಯ ಕೀಲು ಮುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ’ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ.ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಾರದು. ಕೊಡಲೂ ಬಾರದು. ಸಾಲವನ್ನೂ ಮತ್ತ್ಯಾವುದೋ ಋಣವನ್ನು ಮೊದಲುಕೊಟ್ಮ ಮಾತಿತಿನಂತೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಿಬಿಡುವುದೇ ಲೇಸು.  ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತಿತರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರಾರುಗಳಿಗೆ ಸಹಿಹಾಕುವುದೆಂದರೆ,  ಸಾಲಕ್ಕೋ ಮತ್ಯಾಯಾವುದಕ್ಕೋ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಆಗುವುದೆಂದರೆ ಸುಧೀರ್ಘವಾಗಿ (ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ) ಮುಂದಾಲೋಚಿಸಿಯೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೇ ಪಾಲಿಸಿದಂತೆಯೇ… ಅಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ “ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್” ಎಂಬಂತೆ ಸತ್ಯ ಅಪ್ರಿಯವೇ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವೇ..?