ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ


ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದರೆ ಬಹಿರಂಗಶುದ್ಧಿಯಲಿ ಉಚ್ಛಾರವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದ್ವಿವಿಚಾರವೆನಿಸುವುದು ಕಲ್ಮಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಲಿ ವಿಗಡವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವಜ್ಞೆಗೀಡಾಗುವುದು. *** ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನದಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಳ…

Source: ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s