ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ ನಾನು…


ನಾನು ನುಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ
ನೀನು ನುಡಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ
ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿಹೋದುದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ;
ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಬಂದುದೆಲ್ಲ
ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ಜ್ಞಾನ.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s