ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ


ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಅವನದೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯಾಚರಣೆಯಷ್ಟೇ. ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾದರೇನು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವನ ನೋಟವು ಹೊರಗೆ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಆಂತರಂಗಿಕವಾದದ್ದು. ಅವನು ಧ್ಯಾನ ನಿರತನಾಗಿ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಚೇತನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.; ಧ್ಯಾನದ ರಹಸ್ಯವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ, ಯುಕ್ತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರಹಸ್ಯ ಎಂದರು. ‘ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯವೇ. ಜಗನ್ಮಿತ್ಯವೇ.’ ವಿಜ್ಞಾನಿಯದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯದು ಅಲೌಕಿಕ ಸತ್ಯ. ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ; ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಹಾಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ತಾನು ಕಂಡ ಸತ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ; ಅದು ಆಂತರ್ಯಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾದಾಗ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತರಂಗದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ವೇದ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಲಾರರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಲಾರರು. ನಿಜ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಂತರಂಗಿಕವಾದ ಪರಮ ಸತ್ಯವೊಂದು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅವಿರತ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಚೇತನರಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೌನವಿದೆ.  ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾರಾಟವಿದೆ.  ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪರಮಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟವಿದೆ. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಗಮ್ಯವಿದೆ. ಗಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.  ಆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಿದೆ.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s